Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278977

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 stycznia 2013 r.
I SAB/Bd 65/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. R. na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w sprawie nr (...) w przedmiocie niezałatwienia wniosku o umorzenie sprawy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 23 listopada 2012 r., doręczonym w dniu 3 grudnia 2012 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k. 13 akt sądowych), Skarżący został wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania, braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, ewentualnie nadesłanie podpisanego egzemplarza. Wezwanie zawierało pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a. Termin do uzupełnienia braków skargi upływał z dniem 10 grudnia 2012 r. (włącznie).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 w zw. z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Na podstawie art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zarządzeniem z dnia 19 listopada 1012 r. Skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, ewentualnie nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 3 grudnia 2012 r., termin do wykonania wezwania upływał z dniem 10 grudnia 2012 r. (włącznie). Sąd podkreśla, że wezwanie skierowane do Skarżącego o uzupełnienie braków formalnych skargi zawierało szczegółowe pouczenie, co do terminu wypełnienia obowiązku na niego nałożonego oraz skutkach jego niewykonania. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Z powyższych względów, na podstawie przywołanego wyżej przepisu, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.