Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1659770

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 lipca 2013 r.
I SA/Wr 959/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2009 r. postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w W. z dnia 14 stycznia 2013 r., nr (...), określającą skarżącemu zobowiązanie w podatku akcyzowym za kwiecień 2009 r. w kwocie 13.246 zł.

Organ odwoławczy podzielił pogląd organu pierwszej instancji, że dokonując sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych podatnik obowiązany był do zastosowania stawki akcyzy przewidzianej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm. - dalej: u.p.a.), zgodnie z ust. 16 tego artykułu. Uzasadniał, że podatnik za kwiecień 2009 r. złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego zestawienie oświadczeń nabywców oleju opałowego o przeznaczeniu tego oleju na cele opałowe, jeden dzień po upływie terminu, czym naruszył normę wynikającą z art. 89 ust. 14 u.p.a.

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Celnej, strona zarzuciła naruszenie przepisów postępowania oraz przepisów u.p.a., w tym art. 89 ust. 14, przez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że złożenie przez stronę zestawień po zakreślonym ustawą terminie było wystarczającą przesłanką do zastosowania sankcyjnej stawki podatku akcyzowego, art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 oraz art. 21 ust. 1 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. (Dz.Urz.UE.L z 2003 r. Nr 283), przez naruszenie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz zasady jego bezpośredniego stosowania i skuteczności, a także sprzeczność z zasadą proporcjonalności podatku akcyzowego, wyrażoną w Dyrektywie 2008/118/WE.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej we W. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując zajęte w sprawie stanowisko wraz z jego argumentacją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne podlega zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Wskazać bowiem należy, iż tutejszy Sąd, postanowieniem z 5 grudnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1184/11, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "Czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym?"

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny niniejszej sprawy, będący podstawą wydania zaskarżonej decyzji, niewątpliwie odpowiedź udzielona na tak postawione pytanie będzie mieć znaczący wpływ na rozstrzygnięcie, które ma w sprawie zapaść.

Z tych też względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.