Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2828523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2015 r.
I SA/Wr 948/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. z/s w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.