Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2828668

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2015 r.
I SA/Wr 940/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 940/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.