Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888846

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2012 r.
I SA/Wr 936/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sędziowie WSA: Marek Olejnik, Ewa Kamieniecka-sprawozdawca.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012 r. w Wydziale I na rozprawie sprawy ze skargi T.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.