Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2005 r.
I SA/Wr 79/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia 12 grudnia 2003 r. od Nr (...) do Nr (...) w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za następujące miesiące: czerwiec, wrzesień i grudzień 1998 r., styczeń, marzec, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 1999 r., marzec, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2000 r., poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. oraz od stycznia do czerwca 2002 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 1.000,00 (tysiąc) zł tytułem połowy uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze R. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia 12 grudnia 2003 r. od Nr (...) do Nr (...) w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonych aktów oraz zasądzenie od organu podatkowego drugiej instancji zwrotu kosztów postępowania.

Decyzjami z dnia 17 grudnia 2004 r. od Nr (...) do Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchylił wskazane wyżej decyzje drugiej instancji oraz poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia 25 września 2003 r. od Nr (...) do Nr (...), od Nr (...) do Nr (...), od Nr (...) do Nr (...) do Nr (...) oraz od Nr (...) do Nr (...) pierwszej oraz drugiej instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 11 stycznia 2005 r. cofnął skargę na oznaczone w rubrum decyzje i złożył wniosek o zwrot wpisu sądowego od skargi.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym, tj. zwolnił go od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w części przekraczającej 2.000 zł W dniu 23 lipca 2004 r. powyższa opłata sądowa wpłynęła na rachunek bankowy sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi jest - zgodnie z dyspozycją art. 60 zdanie 3 wyżej powołanej ustawy proceduralnej - uzależniona od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi. Natomiast niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W świetle materiału aktowego badanej sprawy czynność procesowa strony skarżącej nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń.

Podkreślenia wymaga, iż mimo wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. decyzji uchylających - na zasadzie art. 54 § 3 ustawy procesowej - zaskarżone decyzje, należy przyjąć, iż to czynność procesowa cofnięcia przez R. K. skargi dała podstawę do umorzenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Oświadczenie skarżącego o cofnięciu skargi zaistniało bowiem w stanie faktycznym sprawy wcześniej niż dotąd nie ustalony walor ostateczności decyzji wydanych przez organ podatkowy drugiej instancji w ramach autokontroli.

W związku z tym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 powołanej na wstępie ustawy postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z kolei orzeczenie w zakresie kosztów znajduje oparcie w uregulowaniu art. 232 § 1 pkt 2) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wedle którego sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Zdaniem Sądu posiedzeniem, na które sprawa została skierowana, według cytowanego wyżej przepisu, jest pierwsze posiedzenie przeznaczone na rozprawę. W przedmiotowej sprawie nie zostało wyznaczone posiedzenie przeznaczone na rozprawę. Wobec powyższego Sąd był zobligowany do orzeczenia o zwrocie skarżącemu połowy uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji postanowienia.