I SA/Wr 752/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

I SA/Wr 752/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650592

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2015 r. I SA/Wr 752/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Koźlik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, wezwana do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 1.000 zł, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.070 zł. Ma zadłużenia na rachunkach bankowych, spłaca podatek od spadku w ratach po 401 zł miesięcznie. Mąż obecnie jest bezrobotny z zasiłkiem około 700 zł. Powyższe dochody wystarczają jedynie na bieżące opłaty. Stan zdrowia skarżącej nie pozwala na dodatkowe zatrudnienie, korzysta z pomocy najbliższej rodziny. Aktualnie pilnie potrzebuje środków na leczenie sanatoryjne.

Na urzędowym formularzu wniosku strona podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, z którym posiada mieszkanie o powierzchni 59 m2, nie dysponuje żadnymi zasobami pieniężnymi ani przedmiotami o wartości powyżej 3.000 euro.

Z dokumentów i oświadczeń przedłożonych na wezwanie skierowane na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) wynika, że miesięczne wydatki małżonków łącznie wynoszą około 2.500 zł, w tym 540 zł na ratę pożyczki mieszkaniowej i 400 zł raty tytułem podatku od spadku. Posiadają samochód osobowy marki skoda Octavia, rocznik 2010, o wartości około 23.000 zł. Dane wydruków historii rachunków bankowych małżonków potwierdzają oświadczenia strony co do dochodów i zadłużeń wobec banków.

Powyższe dane uzasadniają żądanie wniosku.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli w zakresie częściowym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W oparciu o powyższą regulację wskazać trzeba, iż dochody małżonków wynoszą miesięcznie około 1.700 zł i są znaczni niższe od ponoszonych miesięcznych wydatków. Dane rachunków bankowych wskazują, że strona wraz z mężem poszukują dodatkowych źródeł w środkach dostępnych na kartach kredytowych i debetach w rachunkach bieżący, powiększając tym samym zadłużenie wobec banków.

Powyższe wskazuje, iż strona nie była i nie jest w stanie poczynić jakichkolwiek oszczędności.

W związku z tym wniosek należało uznać za uzasadniony. Tym samym, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7, p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.