I SA/Wr 689/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2447563

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2018 r. I SA/Wr 689/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A s.c. z/s we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka cywilna, zastępowania przez adwokata, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych wskazując, że nie ma żadnych środków, z których mogłaby sfinansować prowadzone sprawy i nie zawiera żadnych transakcji zarobkowych. Strata za ostatni rok obrotowy wyniosła 27.276,96 zł.

W oświadczeniu o majątku i dochodach podano, iż spółka nie ma kapitału zakładowego ani środków trwałych. Zakreślona została rubryka dotycząca rachunków bankowych.

Do akt sprawy w wyniku wezwania przedłożone zostały deklaracje VAT-7 za sierpień, wrzesień i październik 2013 r., bilans oraz rachunek zysków i strat spółki za 2016 r. potwierdzające brak majątku i stratę spółki, a także zeznania podatkowe PIT-36L za 2015 r. i PIT-37 za 2016 r. D. W. oraz PIT-37 i PIT-36L za 2016 r. R. S. Z zeznań tych wynika, że pierwszy ze wspólników w 2015 r. nie uzyskał z działalności gospodarczej żadnych przychodów, a w 2016 r. jego przychód ze stosunku pracy wyniósł 22.100 zł. Drugi wymieniony wspólnik w 2016 r. nie uzyskał z działalności gospodarczej żadnych przychodów, a ze stosunku pracy i innych źródeł miał przychód w kwocie 21.233,48 zł.

Ponadto przedłożono kopie umów o pracę D. W. i R. S. oraz decyzji ZUS o przyznaniu P. S. świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.477 zł, kopie dokumentów potwierdzających zadłużenia wszystkich trzech wspólników i egzekucję tych należności, orzeczenie o niepełnosprawności syna P. S. oraz kopie oświadczeń wspólników.

Z powyższych dokumentów wynika, że D. W. jest zatrudniony na czas nieokreślony od (...) sierpnia 2017 r. na stanowisku pracownika badawczego z wynagrodzeniem zasadniczym 2.000 zł, a R. S. od (...) czerwca 2015 r. na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży z wynagrodzeniem na dzień zatrudnienia 1.750 zł brutto.

D. W. ma zadłużenie z tytułu składek ZUS oraz niespłacanego w terminie kredytu. Wobec R. S. prowadzone jest od maja 2017 r. postępowanie egzekucyjne w związku z zaległościami wobec ZUS. R. S. oświadczył, że nie posiada żadnego majątku, oszczędności udziałów, papierów wartościowych oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych o wartości powyżej 5.000 zł. Tożsame oświadczenie złożył P. S.

Nadto pełnomocnik strony skarżącej wskazał, że P. S. zajmuje się 3-letnim synem z orzeczoną niepełnosprawnością (potwierdzoną kopią orzeczenia), w związku z czym nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Mieszka u swojej matki, a jego jedynym dochodem jest zasiłek opiekuńczy. Miesięcznie wydatkuje około 1.200 zł na rehabilitacje syna, który wymaga całodobowej opieki, finansowo wymaga pomocy swojej matki. Wspólnik nadto zajmuje się chorym ojcem. D. W. pozostaje w separacji z żoną, zamieszkuje z rodzicami, a jego wydatki miesięczne przewyższają zarobki. Zarobki z kolei przekazywane są żonie na spłatę kredytu i utrzymanie dwójki dzieci. R. S. mieszka z żoną i (...)-letnim dzieckiem u rodziców. Miesięczne wydatki na gospodarstwo domowe, odzież, żywność, środki higieny wynoszą około 1.200 zł. Dodatkowym obciążeniem ww. wspólnika spółki jest choroba żony cierpiącej na stwardnienie rozsiane, co uniemożliwia podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej.

Żaden ze wspólników nie posiada rachunków bankowych, lokat ani kart kredytowych. Nie mają też majątku, oszczędności, udziałów, papierów wartościowych, nieruchomości ani rzeczy ruchomych o wartości powyżej 5.000 zł.

Pełnomocnik strony skarżącej wyjaśnił, że strona nie jest w stanie przedłożyć wszystkich żądanych w wezwaniu dokumentów, gdyż spółka nie zawiera żadnych transakcji zarobkowych. Natomiast nie została dotychczas rozwiązana, gdyż intencją wspólników jest utrzymanie bytu prawnego w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Pełnomocnik oświadczył, iż nie otrzymał honorarium za prowadzenie spraw spółki przed tutejszym Sądem. Honorarium ma zostać opłacone dopiero po poprowadzeniu spraw w zależności od nakładu pracy.

Jako znane z urzędu wskazać trzeba, że skarżąca spółka cywilna jest stroną w tutejszym Sądzie w 40 sprawach toczących się równocześnie, w których wpisy od skarg zostały wyznaczone na łączną kwotę 12.109 zł.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie referendarza sądowego, wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawą prawną jego rozpoznania jest regulacja zawarta w art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.- dalej: p.p.s.a.). Zgodnie z brzmieniem tych przepisów, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym spółek cywilnych) może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że to wnioskodawca jest zobligowany do rzetelnego i wyczerpującego wykazania okoliczności uzasadniających jego żądanie. Wskazuje również na to treść art. 252 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że wykazanie oznacza więcej niż tylko uprawdopodobnienie przesłanek przyznania prawa pomocy - wnioskodawca winien w miarę możliwości udowodnić, udokumentować fakty, na które się powołuje. Właściwe przedstawienie przez stronę przyczyn uzasadniających zwolnienie od kosztów sądowych oraz dowodów na ich poparcie umożliwia bowiem sądowi rozpoznającemu wniosek dokonanie prawidłowej oceny sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Strona ma w tym zakresie inicjatywę dowodową, a sąd na podstawie przedstawionych przez stronę dowodów dokonuje oceny, czy wystąpiły przesłanki przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie (zob. postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II GZ 324/13, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W przypadku spółki cywilnej sytuacja jest o tyle specyficzna, że jakkolwiek to spółka jest w sprawie stroną skarżącą, to jednak za jej zobowiązania odpowiadają wszyscy jej wspólnicy solidarnie, zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego, a odpowiedzialność ta rozciąga się na cały ich majątek. Z uwagi zatem na specyfikę spółki cywilnej przyjmuje się, że do oceny przesłanek jej wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych niezbędne jest złożenie przez jej wspólników oświadczeń o ich stanie rodzinnym, majątku i dochodach. W tym wypadku zarówno spółka, jak i wspólnicy muszą wykazać, że nie mają dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (por. "Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowo administracyjnych" - S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2007).

W tym stanie rzeczy bez znaczenia pozostaje, że spółka nie prowadzi działalności już od 2013 r., nie generuje w związku z tym żadnych obrotów i jako taka nie posiada jakiegokolwiek majątku. Uzasadnione i konieczne było ustalenie możliwości płatniczych jej wspólników, a tym samym żądanie przedłożenia dokumentów źródłowych, które odzwierciedlałyby te możliwości każdego wspólnika z osobna.

Zaznaczyć trzeba, iż Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowana wobec osób o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są jakichkolwiek środków do życia lub środki te są tak bardzo ograniczone, iż wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Okoliczności uzasadniające swoje żądanie wnioskodawca winien wykazać w sposób jak najobszerniejszy, logiczny i wiarygodny, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do tych danych, które miałyby uzasadnić jego żądanie i tylko takich, które są udokumentowane.

Tymczasem, zdaniem referendarza, udostępnione dane co do każdego wspólnika z osoba są wybiórcze i po części nielogiczne.

D.W. powołuje się na separację z żoną, czego w żaden sposób nie wykazał. Wskazuje, że jego wynagrodzenie wynosi 1.200 zł i przewyższa jego wydatki, jednocześnie podaje, że wynagrodzenie przekazuje żonie na spłatę kredytu i utrzymanie dzieci. Nie jest wiadome zatem, z czego tak naprawdę się utrzymuje, jeżeli faktycznie jego wynagrodzenie wynosi 2.000 zł brutto i przekazywane jest na powyższe cele.

R. S. również dokumentuje, że ma najniższe wynagrodzenie (1.750 zł brutto), i podaje, że 1.200 zł wynoszą miesięczne wydatki jego 3-osobowej rodziny, które obejmują utrzymanie gospodarstwa domowego, odzież, żywność, środki higieny. Mając jednak na uwadze ceny towarów i usług, powyższe oświadczenie należy ocenić jako niewiarygodne. Tym bardziej, że wspólnik ten dodatkowo wskazuje, że jego żona cierpi na stwardnienie rozsiane, co powinno pociągać za sobą dodatkowe koszty związane z leczeniem.

Odnośnie wynagrodzeń ww. wspólników, to należy zwrócić uwagę, iż w wezwaniu do przedłożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych wymagane były zaświadczenia pracodawców co do wysokości wynagrodzeń, a nie umowy o pracę. Tymczasem jedna umowa jest z sierpnia 2017 r., w związku z czym można przyjąć za aktualne dane z niej wynikające, natomiast druga z nich jest datowana na (...) czerwca 2015 r., zatem nie można przyjąć, iż odzwierciedla aktualną sytuację finansową R. S.

Poza tym wskazać trzeba, iż wobec obu wspólników prowadzone są postępowania egzekucyjne, co za tym idzie, zdaniem referendarza, wykazanie w umowach o pracę kwot wynagrodzeń, które są wolne od wszelkich potrąceń, zmierzało do uniknięcia objęcia ich zajęciem egzekucyjnym.

Nie bez znaczenia dla tych ustaleń może mieć fakt, że spółki, w których obaj wspólnicy są zatrudnieni, są ze sobą powiązane, co wynika z ogólnodostępnych danych Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynym wspólnikiem spółki z o.o. A, pracodawcy D.W., jest B Sp. z o.o., zatrudniająca R. S. W obu spółkach prezesem zarządu jest D. K., który jest również prezesem zarządu w C Sp. z o.o. - spółki, którymi wspólnikami są po 1/3, poza prezesem, A. W. i K. Sz.

Nie są także znane rzeczywiste źródła utrzymania P. S., który - jak twierdzi - otrzymuje jedynie zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.477 zł, z czego 1.200 zł przeznacza co miesiąc na rehabilitacje syna. Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika natomiast, że wspólnik ten pełni funkcję prezesa zarządu w D Sp. z o.o., w której to spółce jedynym wspólnikiem jest K. S. Wyjaśnić wypada, że nazwisko K. S. widnieje na kopii orzeczenia o niepełnosprawności datowanego na (...) stycznia 2017 r., jako wnioskującej o wydanie orzeczenia w sprawie syna.

Powyższe ustalenia zatem wskazują na liczne wątpliwości co do faktycznych, obiektywnie postrzeganych możliwości płatniczych wszystkich wspólników skarżącej spółki, którzy - co należy powtórzyć i zaakcentować - odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie całym swoim majątkiem. Z udostępnionych danych wywieść by należało, iż wszyscy trzej wspólnicy w rzeczywistości nie mają żadnych środków do życia: D.W. wynagrodzenie przekazuje w całości żonie, R. S. utrzymuje, że 1.200 zł wydatkuje na 3-osobową rodzinę z (...)-letnim dzieckiem o żoną ze stwardnieniem rozsianym, a R. S. z zasiłku w kwocie 1.477 zł wydatkuje 1.200 zł na rehabilitację syna. Równocześnie wspólnicy mają w perspektywie opłacenie adwokata, który zastępuje ich w czterdziestu sprawach w tutejszym Sądzie. Zaś wynagrodzenie - jak oświadczył pełnomocnik - uzależnione jest od nakładu pracy.

Do tej pory natomiast nie udzielono odpowiedzi na wezwanie do złożenia oświadczenia o źródłach finansowania ww. pełnomocnika.

W tych okolicznościach referendarz nie mógł ocenić zasadności wniosku o tak udostępnione dane. W tym stanie rzeczy postanowił jak w sentencji postanowienia, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.