Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2015 r.
I SA/Wr 660/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" S.A w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2006 r. postanawia z urzędu podjąć postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.