Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664661

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 września 2013 r.
I SA/Wr 656/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, po uprawomocnieniu się postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2013 r. o odmowie przyznania skarżącemu R. S. prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r. ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi na opisaną w komparycji postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W., w kwocie 3.726 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis ww. zarządzenia wraz z pismem przewodnim Sądu z dnia 27 sierpnia 2013 r. doręczono skarżącemu w dniu 2 września 2013 r. w trybie doręczenia zastępczego, tj. dorosłemu domownikowi (żonie skarżącego).

Wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej w skrócie: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy jednak skargi, bowiem należy ona do katalogu pism kwalifikowanych. W tej sytuacji skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona skarżącemu w dniu 2 września 2013 r. Zatem uiszczenie wpisu sądowego winno było nastąpić najpóźniej w dniu 9 września 2013 r. Tymczasem, co potwierdzają akta sprawy, skarga w zakreślonym terminie nie została opłacona.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.