I SA/Wr 570/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2466442

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2018 r. I SA/Wr 570/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zaskarżonym, to jest za miesiące od stycznia do lipca 2009 r. postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 570/16) w ten sposób, że w części wstępnej wyroku zamiast "w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2009 r." wpisać prawidłowo "w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zaskarżonym, to jest za miesiące od stycznia do lipca 2009 r."

Uzasadnienie faktyczne

W części wstępnej wymienionego wyroku popełniono oczywistą omyłkę, nieprawidłowo podano przedmiot zaskarżenia "w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2009 r." zamiast "w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zaskarżonym, to jest za miesiące od stycznia do lipca 2009 r."

Błąd ten w sposób nie budzący wątpliwości jest oczywistą omyłką pisarską, która nie prowadzi do zmiany podjętego rozstrzygnięcia i dlatego na mocy art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.