Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 r.
I SA/Wr 513/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi "A" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Odpis zarządzenia doręczono stronie w dniu 16 czerwca 2015 r. Z akt sprawy wynika, że skarga kasacyjna w zakreślonym terminie nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga kasacyjna. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że pomimo doręczenia w dniu 12 czerwca 2015 r. odpisu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu, strona należnej opłaty nie uiściła.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.