Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 2007 r.
I SA/Wr 458/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryka Łysikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 458/07) w ten sposób, iż na stronie 11. uzasadnienia skreślić w 4. wierszu od góry słowa "i orzekł na podstawie art. 200 ww. ustawy zwrot kosztów postępowania".

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskiej albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Jak wynika z akt sprawy Sąd w dniu 18 kwietnia 2007 rozpoznał sprawę ze skargi S. B. i uchylił wyżej wskazaną decyzję podatkową oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu z dnia (...) nr (...). W toku postępowania strona skarżąca nie zgłosiła żądania zwrotu kosztów, o którym mowa w art. 210 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dlatego w rozstrzygnięciu poza orzeczeniem o uchyleniu decyzji I i II instancji nie znalazło się postanowienie o zwrocie poniesionych przez stronę kosztów. W związku z powyższym wskazanie w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2007 r. o orzeczeniu zwrotu kosztów postępowania ma charakter oczywistej omyłki i dlatego na podstawie art. 156 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega sprostowaniu z urzędu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.