Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2007 r.
I SA/Wr 447/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika strony skarżącej o odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 447/07) w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia: odrzucić wniosek pełnomocnika strony skarżącej o wydanie odpisu prawomocnego wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 19 września 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej - adwokat E. S. - wniosła o wydanie odpisu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 447/07). Do wniosku pełnomocnik strony dołączył znaki opłaty sądowej w kwocie 12 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 219 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa - opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie, przy czym opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Stosownie do powyższego przepisu niedopuszczalne jest zatem uiszczenie opłaty sądowej w znakach opłaty sądowej. W myśl natomiast przepisu art. 234 § 1 upsa za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3 tego przepisu. Opłata kancelaryjna zaliczana jest, obok wpisu, do opłat sądowych i została ona określona w wysokości stałej. W wykonaniu delegacji do przepisu art. 236 upsa wskazującego, iż Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych, w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192) Rada Ministrów w § 1 ust. 1 określiła, iż za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

Do opłat kancelaryjnych znajduje zastosowanie przepis art. 221 upsa, który stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. W rozpatrywanej sprawie profesjonalny pełnomocnik wnosząc o wydanie odpisu prawomocnego wyroku nie uiścił wymaganej stałej opłaty kancelaryjnej.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 221 upsa zobligowany był odrzucić wniosek pełnomocnika strony skarżącej. Uiszczone znaki opłaty sądowej w kwocie 12 zł, zarządzeniem z dnia 25 października 2007 r. zwrócono adwokatowi jako nienależne.