Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 796305

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2011 r.
I SA/Wr 438/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wrocław, dnia 23 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2006 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z dnia 28 marca 2011 r. R. M. (dalej skarżący) został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z dnia 10 marca 2011 r. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...), nr (...).

Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na to, że skarżący nie uiścił w terminie należnego od niej wpisu.

Zgodnie z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) opłatę sądową (wpis) należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Na mocy art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. pismem podlegającym opłacie jest także skarga.

Z kolei w myśl art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W przypadku, gdy odpowiedni wpis nie został uiszczony, przewodniczący, na podstawie art. 220 § 1 zdanie 2 w zw. z § 3 p.p.s.a., wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił od tej skargi wpis, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkuje, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzuceniem skargi przez sąd.

Na podstawie art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Z kolei zgodnie z art. 111 § 1 k.c. termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli jego początkiem jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Ponadto należy wskazać, że w przypadku, gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, w oparciu o art. 67 § 1 p.p.s.a. pisma sądowe doręcza się temu pełnomocnikowi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skarżącemu w dniu 1 kwietnia 2011 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uzupełnienia tego braku upłynął w dniu 8 kwietnia 2011 r. (piątek). W tak zakreślonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Wobec czego, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.