I SA/Wr 378/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

I SA/Wr 378/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682262

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. I SA/Wr 378/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2007 r. postanawia: zwrócić stronie skarżącej kwotę 384 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery) zł tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem Sądu lub różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Jak wynika z zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 marca 2013 r. o wyznaczeniu wpisu sądowego, wniesiona skarga podlegała opłacie w postaci wpisu stosunkowego, przyjętego na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), który w sprawie wyniósł 116 zł.

Wskazując na powyższe należy stwierdzić, że uiszczona przez stronę skarżącą - tytułem wpisu od skargi - opłata w wysokości 500 zł przewyższała wymagany wpis o kwotę 384 zł. Różnica między kosztami pobranymi (500 zł) a kosztami należnymi (116 zł) stanowiła nadpłatę, podlegającą zwrotowi z urzędu, na podstawie i zasadach o jakich mowa w treści powołanego na wstępie art. 225 p.p.s.a., o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.