I SA/Wr 321/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

I SA/Wr 321/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682250

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. I SA/Wr 321/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) października 2012 r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego postanawia: uchylić postanowienie zawarte w punkcie 2. orzeczenia z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1490/12.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1490/12, Sąd odrzucił skargę i jednocześnie w punkcie 2. postanowienia orzekł o zwrocie na rzecz strony skarżącej kwoty 721 zł, uiszczonej tytułem wpisu od skargi, na mocy art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.).

Następnie, po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, którego uchybienie było powodem jej odrzucenia, postanowieniem z 25 lutego 2013 r., Sąd uwzględnił żądanie wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 165 p.p.s.a., postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Do takich postanowień zalicza się również orzeczenie wydane na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Stosownie do treści tego przepisu, Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. W niniejszej sprawie zwrócony został wpis od skargi, którą Sąd odrzucił na skutek nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Jednakże w wyniku przywrócenia tego terminu orzeczenie o odrzuceniu skargi utraciło moc. Co za tym idzie, nastąpiła zmiana okoliczności, które były podstawą do zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Wobec powyższego postanowienie w przedmiocie zwrotu powyższego wpisu, które zostało zawarte w punkcie 2. postanowienia z 21 stycznia 2013 r. odrzucającego skargę, należało uchylić na podstawie powołanego art. 165 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.