Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028764

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 lipca 2020 r.
I SA/Wr 262/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r. oraz zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r. postanawia: przywrócić termin.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) czerwca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę A Sp. z o.o. z siedzibą we W. (dalej: Strona, Skarżąca, Wnioskodawca) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r. oraz zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za III kwartał 2018 r.

Uzasadniając treść ww. postanowienia Sąd wskazał, że Strona została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 301,00 zł (słownie: trzysta jeden złotych). W dniu 18 maja 2020 r. przesyłka została przekazana do doręczenia, po nieudanej próbie została ponownie została przekazana do doręczenia w dniu 26 maja 2020 r. jednakże Strona nie podjęła jej w wyznaczonym terminie. Z powyższych względów została odrzucona.

Wnioskiem z dnia 26 czerwca 2020 r. (data wpływu do WSA we Wrocławiu 29 czerwca 2020 r.) Strona wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, dołączając do niego kopię oświadczenia B Sp. z o.o. w przedmiocie sposobu odbierania korespondencji, oświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej C w przedmiocie konieczności doręczania korespondencji do recepcji konkretnych lokali ze względu na brak skrzynki pocztowej oraz kopię skargi na niewłaściwe doręczenie przesyłki pocztowej, której adresatem jest operator pocztowy.

Wnioskodawca uzasadniając treść żądania podkreślił, że przesyłka z ww. pismem nigdy do niego nie dotarła. Zdaniem Strony, przyczyną braku doręczenia jest błąd bądź niedbalstwo listonosza. Co więcej, w terminach prób doręczenia - pełnomocnik Strony przebywał w siedzibie kancelarii, nie były podejmowane także żadne próby wejścia do lokalu przez listonosza. Skarżąca podkreśliła, że jednym możliwym sposobem doręczenia przesyłki jest dotarcie bezpośrednio do lokalu nr 14 znajdującego się na 5 piętrze budynku w którym, znajduje się recepcja.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Przepisy art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. dalej: "p.p.s.a."), przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o jego przywrócenie zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony. Postanowienie o przywróceniu terminu bądź odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu, okoliczności oraz dokumentacja wskazane przez Skarżącego we wniosku o przywrócenie terminu stanowią uprawdopodobnienie braku jego winy w niedotrzymaniu terminu w stopniu wystarczającym do uznania zasadności wniosku.

Sąd podzielił stanowisko Strony w przedmiocie wątpliwości co do prawidłowości doręczenia przesyłki. Wskazać należy, że na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (awizo), (vide k. 34 akt sądowych) listonosz odnotował, iż przesyłkę zostawił w oddawczej skrzynce pocztowej. Z kolei Skarżąca, stwierdziła że nie posiada skrzynki pocztowej a wszelka korespondencja musi być dostarczana bezpośrednio do recepcji. Należy zatem wskazać, że Stronie nie została doręczona przesyłka w sposób prawidłowy. Co więcej, biorąc pod uwagę przesłankę należytej staranności jakiej należy wymagać od Skarżącej przy dbaniu o własne interesy, uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezawinionych.

Stąd też Sąd postanowił przychylić się do wniosku o przywrócenie terminu.

Jednocześnie Sąd zważył, że spełnione zostały pozostałe przesłanki warunkujące przywrócenie terminu. W tym stanie rzeczy Sąd, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.