Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623197

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 2297/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryka Łysikowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od gier za maj 2014 r. postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na oznaczoną w komparycji decyzję określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku od gier z tytułu użytkowania automatów o niskich wygranych. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie m.in. art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.; dalej: "u.g.h."). W piśmie procesowym z (...) listopada 2014 r. strona wniosła o zawieszenie postępowania sądowego ze względu na rozpatrywanie przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej, zarejestrowanej pod sygn. akt SK 3/14.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe podlega zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z dyspozycją art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej: p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Podkreślić trzeba, że zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii.

W rozpoznawanej sprawie podstawą wydania decyzji organów celnych był m.in. art. 139 ust. 1 u.g.h., który stanowi, że podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2.000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Jak wskazała strona w piśmie procesowym z (...) listopada 2014 r., do Trybunału Konstytucyjnego została skierowana skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 139 ust. 1 u.g.h. z art. 2 w związku z art. 20, art. 21, art. 22, art. 31, art. 64 ust. 1 i ust. 3, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt SK 3/14. Przedmiotem powyżej wskazanej skargi konstytucyjnej w sprawie SK 3/14 jest więc przepis prawa wprost stanowiący materialnoprawną podstawę wydania decyzji w rozpoznawanej sprawie. Słusznie więc strona wskazała, że od oceny zgodności art. 139 ust. 1 u.g.h. z Konstytucją RP zależeć będzie dokonana przez sąd administracyjny kontrola legalności wydanej w stosunku do spółki decyzji.

Zaznaczyć należy także, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. (II GSK 686/13) Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne: "Czy art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych są zgodne z: a) art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; b) z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?". Pytanie to - co jest sądowi znane z urzędu - zostało połączone przez Trybunał Konstytucyjny z pytaniem zadanym przez Sąd Rejonowy w G. X Wydział Karny, zarejestrowanym pod sygn. akt P 6/14. Oba pytania będą rozpoznawane pod wspólną sygn. akt P 4/14.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż skoro cała ustawa o grach hazardowych wprowadza bardzo daleko idące ograniczenia wolności działalności gospodarczej, to zakres swobody regulacyjnej ustawodawcy w odniesieniu do ograniczenia tej wolności, wymaga oceny uwzględniającej fakt uczestnictwa Polski w zintegrowanym wspólnym rynku europejskim.

Oprócz tych pytań zostały też zadane pytania przez Sąd Rejonowy L., Sąd Rejonowy w R. II Wydział Karny oraz Sąd Rejonowy K.-(...) Wydział IV Karny, zarejestrowane odpowiednio pod sygn. P 10/14, P 16/14 i P 18/14, połączone i prowadzone przez Trybunał Konstytucyjny pod wspólną sygnaturą P 10/14. Przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny w tych połączonych sprawach będą trzy pytania: 1) czy przepisy art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 u.g.h. zostały uchwalone w sposób naruszający wymagania dotyczące procesu legislacyjnego wynikające z prawa unijnego, związane z zachowaniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych Komisji Europejskiej, a zatem czy są zgodne z art. 2 w zw. z art. 7 i art. 9 Konstytucji RP; 2) czy przepis art. 14 ust. 1 u.g.h. jest sprzeczny z art. 2 w zw. z 2 w zw. z art. 7 i art. 9 Konstytucji RP z uwagi na naruszenie wynikającego z dyrektywy nr 98/34/WE obowiązku notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską; 3) czy art. 14 ust. 1 u.g.h. uznawany za przepis techniczny w rozumieniu dyrektywy nr 98/34/WE jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, w sytuacji gdy u.g.h. została uchwalona z naruszeniem obowiązku notyfikacji wynikającym z powołanej dyrektywy, ale i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych z uwagi na naruszenie trybu ustawodawczego.

W ocenie Sądu, analiza powyższych pytań dowodzi, że powszechne wątpliwości budzi kwestia zachowania właściwej procedury legislacyjnej przy uchwalaniu przepisów będących podstawą wydania zaskarżonej decyzji. Wobec tego, uzasadnione jest zawieszenie z urzędu postępowania przez sąd administracyjny do czasu wydania orzeczenia w przedmiocie konstytucyjności powołanego art. 139 ust. 1 u.g.h. Rozstrzygnięcie skargi konstytucyjnej będzie miało więc wypływ na wynik rozpoznawanej sprawy.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, uznał za celowe zawieszenie postępowania, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej zarejestrowanej pod sygn. akt SK 3/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.