Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679197

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2015 r.
I SA/Wr 1840/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 2011 r. oraz orzeczenia solidarnej odpowiedzialności postanawia

I.

odrzucić skargę;

II.

odrzucić wnioski o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 stycznia 2015 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od skargi pod rygorem jej odrzucenia. W dniu 12 stycznia i 2 marca 2015 r. strona wniosła o przesunięcie terminu do uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Po myśli art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art.220 § 3 p.p.s.a.).

Zaznaczyć przy tym należy, że stosownie do art. 73 § 1 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie zaś z treścią § 3 i 4 art. 73 p.p.s.a. w przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się zatem za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, liczonego od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej bądź w urzędzie gminy. Opisaną powyżej regulację prawną należało zastosować w niniejszej sprawie. Z dniem 23 grudnia 2014 r., rozpoczął bieg 14 - dniowy termin do jej odebrania. Skutek doręczenia tej przesyłki nastąpił w dniu 5 stycznia 2015 r., pomimo faktu rzeczywistego jej odbioru przez stronę w dniu 7 stycznia 2015 r. Podkreślić należy, że w orzecznictwie wyrażono pogląd, że okoliczność, iż adresatowi wydano przesyłkę w terminie późniejszym nie ma żadnego znaczenia dla liczenia terminu wg wskazanego powyżej art. 73 p.p.s.a. (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt II FZ 541/10, II FZ 542/10, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl, a także z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt II FZ 248/13, publ. LEX nr 1318910). Wobec skutecznego zatem doręczenia stronie odpisu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I do uiszczenia wpisu od skargi w dniu 5 stycznia 2015 r., siedmiodniowy termin do uzupełnienia tego braku upływał z dniem 12 stycznia 2015 r. Strona jak dotąd nie uzupełniła ww. braku skargi.

Z tych przyczyn, skoro w zakreślonym terminie strona nie dopełniła czynności zakreślonej w wezwaniu, to spowodowało, że skarga na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. podlegała odrzuceniu.

Odnosząc się do wniosków strony o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu, Sąd stwierdza, że wnioski nie mogły zostać uwzględnione. Wystąpienie z takim wnioskiem, nawet w terminie otwartym do uiszczenia wpisu, nie zmienia okoliczności, że siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu jest terminem ustawowym. Przedłużeniu natomiast podlegają wyłącznie terminy sądowe, co wynika z treści art. 84 p.p.s.a. - przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony. Ponieważ ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do nich regulacji, analogicznej do art. 84 p.p.s.a., należy przyjąć, że nie mogą być one ani przedłużane, ani skracane. W konsekwencji wnioski strony jako niedopuszczalne nie mogły odnieść zamierzonego przez nią skutku.

Mając na uwadze powyższe, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.