Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423352

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1750/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi S. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego postanawia: przekazać sprawę do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

S.P., reprezentowany przez pełnomocnika procesowego - dor. pod. M. S., działając na podstawie art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1310/04.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 275 p.p.s.a., do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że właściwość sądu w sprawach ze skargi o wznowienie postępowania sądowego jest zdeterminowana wskazaną przez stronę skarżącą podstawą wznowienia.

Skarga o wznowienie postępowania, wniesiona przez skarżącego, oparta została na podstawie, o której mowa w art. 272 § 1 p.p.s.a., a zatem zastosowanie znajduje zasada, iż do rozpoznania skargi o wznowienie postępowania właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

Ostatnio orzekającym w sprawie był Naczelny Sąd Administracyjny, który wyrokiem z dnia 26 maja 2009 r. o sygn. akt II FSK 174/08 oddalił skargę kasacyjną skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1310/04.

W tej sytuacji przedmiotowa skarga podlegała przekazaniu Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu jako właściwemu do jej rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.