Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888246

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2012 r.
I SA/Wr 1713/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sędziowie WSA: Katarzyna Borońska-sprawozdawca, Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 25 maja 2012 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

I. oddala skargę;

II. przyznaje ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi strony skarżącej - radcy prawnemu E. C. O. wynagrodzenie z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w kwocie 295,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych (w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.