Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 października 2013 r.
I SA/Wr 1694/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Koźlik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata R. S., wskazując na liczne choroby i jedyny dochód, jakim jest renta chorobowa w wysokości 565,84 zł. Nadto w styczniu 2013 r. jego żona uległa wypadkowi, w związku z czym przeszła trzy operacje kolana odpłatnie z uwagi na odległe terminy oczekiwania na zabiegi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną (ur. w 1955 r.), posiadają mieszkanie własnościowe spółdzielcze, którego czynsz wynosi 750 zł i nie dysponują jakimikolwiek zasobami pieniężnymi ani przedmiotami o wartości powyżej 3.000 euro. Uzyskują dochody z tytułu ww. renty i zasiłku chorobowego rehabilitacyjnego, wynoszącego 975 zł - łącznie 1.540,84 zł.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Powyższe zostało wykazane. Wskazać należy, iż dochody małżonków, o ile w ogóle mogą starczać na pokrycie podstawowych potrzeb socjalnych, to z pewnością nie dają możliwości na poczynienie jakichkolwiek rezerw na poczet kosztów postępowania w niniejszej sprawie. Wnioskodawca nie posiada też majątku, z którego mógłby pozyskać stosowne środki pieniężne.

W tym stanie rzeczy uznać należało, iż wnioskodawca spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym i związku z tym, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.