Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423345

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 października 2013 r.
I SA/Wr 1682/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. C. - U. i A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. C. - U. i A. B. (dalej: skarżący, strona) wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wymienioną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminowi do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, albowiem została wniesiona z uchybieniem terminu.

W myśl art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 83 § 1 p.p.s.a. terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2 (regulacji zawartej w art. 110-115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)). Po myśli art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Z kolei, jak stanowi § 2 art. 83 p.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Z akt sprawy wynika, że sporna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została skutecznie doręczona skarżącym: B. C.- U. w dniu 26 lipca 2013 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu oraz A. B. w dniu 24 lipca 2013 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu.

Termin do wniesienia skargi, zgodnie z wyżej powołanym art. 53 p.p.s.a., upływał zatem odpowiednio dla skarżącej i skarżącego z dniem 26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) i 23 sierpnia 2013 r. (piątek). Skarga została wniesiona przez skarżących w dniu 30 sierpnia 2013 r., a więc odpowiednio 4 i 7 dni po upływie terminu do jej wniesienia i jako spóźniona podlegała odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.