Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423343

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 października 2013 r.
I SA/Wr 1634/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 września 2013 r. pełnomocnikowi skarżącej doręczono zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 6 września 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi oraz z dnia 10 września 2013 r., którym wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym - w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi pełnomocnik w piśmie z dnia 20 września 2013 r. wskazał, że z uwagi na przemijającą przeszkodę w kontakcie ze skarżącą, nie jest w stanie uczynić zadość wezwaniu w zakreślonym terminie. Wyjaśnił, że podany przez skarżącą, dotychczas używany w kontaktach numer telefonu komórkowego nie odpowiada. Ponadto, w dotychczasowym miejscu zamieszkania skarżąca obecnie nie przebywa. Pomimo odbycia osobistej wizyty w J. we wszystkich znanych pełnomocnikowi, także poprzednich, miejscach pobytu, nie udało mu się skarżącej zastać. Z uwagi na powyższe pełnomocnik nie jest w stanie przedłożyć pisemnego dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa procesowego, a także przekazać skarżącej informacji o konieczności uiszczenia wpisu sądowego. Pełnomocnik skarżącej zobowiązał się uzupełnić braki formalne skargi niezwłocznie po odzyskaniu kontaktu z klientem i wniósł o niestosowanie rygoru odrzucenia skargi, stwierdzając, że zwłoka spowodowana jest obiektywnymi trudnościami, na które jako pełnomocnik skarżącej nie ma żadnego wpływu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy jednak skargi, bowiem należy ona do katalogu pism kwalifikowanych. W tej sytuacji skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie pomimo prawidłowo doręczonego w dniu 13 września 2013 r. odpisu zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego, strona wymaganej opłaty nie uiściła, co obliguje Sąd do odrzucenia skargi.

Na marginesie jedynie można wskazać, iż okoliczności przytoczone w piśmie pełnomocnika skarżącej z dnia 20 września 2013 r. mogą stanowić uzasadnienie ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Jednak wobec kategorycznego brzmienia art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym skarga nieopłacona w siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwania podlega odrzuceniu, brak jest możliwości, jak to ujął pełnomocnik skarżącej, "niestosowania rygoru odrzucenia skargi". Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi jako termin ustawowy, nie może też zostać przedłużony na podstawie art. 84 p.p.s.a. Przepis ten przewiduje bowiem możliwość przedłużenia terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Tymczasem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wynika z przepisu art. 220 § 1 zd. 2 p.p.s.a. i jest, jak już wskazano, terminem ustawowym. Nie ma zatem do tego terminu zastosowania instytucja przedłużenia terminu.

Z tych względów, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.