Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423341

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 października 2013 r.
I SA/Wr 1596/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 lipca 2013 r. stronie skarżącej A sp. z o.o. z siedzibą we W. doręczono oznaczone w komparycji niniejszego postanowienia orzeczenie Dyrektora Izby Skarbowej we W., w którym organ utrzymał w mocy orzeczenie organu podatkowego pierwszej instancji. Postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej zawierało pouczenie, że stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej we W.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie organu odwoławczego skarżąca spółka wniosła w dniu 12 sierpnia 2013 r. (data stempla na przesyłce pocztowej k. 5 akt sądowoadministracyjnych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako spóźniona podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W sytuacji, gdy skarżący uchybi terminowi wynikającemu z art. 53 § 1 p.p.s.a., wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Należy podkreślić, że wskazany termin jest terminem ustawowym (nie jest możliwe jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd), procesowym (w razie jego uchybienia, istnieje możliwość jego przywrócenia) oraz prekluzyjnym (upływ terminu sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny odrzuca skargę).

W niniejszej sprawie doręczenie orzeczenia nastąpiło dnia 9 lipca 2013 r., trzydziesty dzień po tej dacie wypadał 8 sierpnia 2013 r. we czwartek. Zatem, strona wnosząc skargę w dniu 12 sierpnia 2013 r., uchybiła terminowi do jej złożenia.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.