Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2006 r.
I SA/Wr 1453/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności skarżącego jako byłego członka zarządu spółki z o.o. A za zaległość podatkową tej spółki z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2000 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 sierpnia 2006 r. skarżący P. O. - reprezentowany przez pełnomocnika - wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wskazaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Zarządzeniem z dnia 3 października 2006 r., którego odpis doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 31 października 2006 r., wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 upsa sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 upsa, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, stosownie do art. 220 § 3 upsa.

W rozpoznawanej sprawie należało uiścić wpis sądowy od skargi, zgodnie z prawidłowo doręczonym pełnomocnikowi skarżącego odpisem zarządzenia z dnia 3 października 2006 r. Tymczasem z akt sprawy wynika, iż strona skarżąca wpisu od skargi na uiściła.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 upsa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.