Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
I SA/Wr 1450/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2007 r. sprawy ze skargi R. Ch. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący pismem z dnia (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na powołaną wyżej decyzję. Pismem z dnia (...) doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu w wysokości (...). Pismem z dnia (...) skarżący wniósł zażalenie na ww. zarządzenie. Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2007 r. sygn. akt II FZ 769/06 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. W uzasadnieniu wskazano na zasadność ustalenia w przedmiotowej sprawie wpisu stosunkowego, jednocześnie wskazując skarżącemu na instytucje prawa pomocy. Odpis ww. postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 9 lutego 2007 r. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.s.a.) stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 powołanego wyżej artykułu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd zgodnie z art. 220 § 3 p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie, wnosząc skargę, należało uiścić wpis stosunkowy. Pismem z dnia (...) Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Strona nie zgadzając się z ustaleniem stosownego wpisu sądowego, złożyła zażalenie, które zostało oddalone postanowieniem NSA z dnia 29 stycznia 2007 r. Powyższe rozstrzygnięcie sądu administracyjnego drugiej instancji potwierdziło zasadność żądania Sądu, co do uiszczenia wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie. Strona skarżąca nie uzupełniła wspomnianego braku formalnego skargi.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz fakt, że strona na wezwanie Sądu nie uzupełniła braków formalnych skargi w postaci należnego wpisu, skargę należało odrzucić.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 220 § 3, orzekł jak w sentencji.