Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1447/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uznania wniesionych zarzutów za zasadne i umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) Z. L. doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania tegoż pisma braku skargi, pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie należnego wpisu sądowego na wskazany numer konta bankowego lub w kasie Sądu, o czym świadczy treść przesłanego do Sądu potwierdzenia odbioru. Wskazany termin upływał w dniu (...) Skarżący dotychczas nie uiścił wpisu sądowego od wniesionego środka zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismami, o których mowa w cytowanym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 tej samej ustawy).

Na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy procesowej skarga, od której pomimo wezwania nie został w wyznaczonym terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Skarżący dotychczas nie uiścił należnej opłaty sądowej, chociaż z akt sprawy wynika, iż stosowne wezwanie skutecznie mu doręczono w dniu (...).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. orzekł jak w sentencji.