Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1441/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2006 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia 3 października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące: od stycznia do grudnia 2000 r. od lutego do grudnia 2003 r. oraz od stycznia do sierpnia 2004 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca złożyła do tutejszego Sądu skargę na powyższą decyzję. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych, zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 7 października 2005 r., natomiast skarga została wniesiona do Sądu osobiście w dniu 10 listopada 2005 r.

W odpowiedzi na skargę organ - Dyrektor Izby Skarbowej we W. - wniósł o jej odrzucenie, wskazując, że skarga została złożona po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi przepis art. 58 § 1 pkt 6) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej u.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1)-5) tego paragrafu. Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i art. 53 § 1 u.p.s.a., skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie stwierdzić należy, że strona skarżąca złożyła skargę po upływie terminu określonego w powołanym wyżej przepisie art. 53 u.p.s.a. Z akt administracyjnych wynika bowiem - jak słusznie wskazuje organ - że strona skarżąca otrzymała zaskarżoną decyzję w dniu 7 października 2005 r. Oznacza to, że ostatnim dniem terminu trzydziestodniowego do złożenia skargi na tę decyzję był dzień 7 listopada 2005 r. (dzień 6 listopada 2005 r. wypadał bowiem w niedzielę). Natomiast skarga została złożona przez stronę skarżącą osobiście dopiero w dniu 10 listopada 2005 r., na co wskazuje prezentata organu. Oznacza to, że skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu do jej złożenia.

Powyższe skutkuje uznaniem skargi za niedopuszczalną na gruncie przepisu art. 58 § 1 pkt 6) u.p.s.a., a w konsekwencji jej odrzuceniem w oparciu o tenże przepis ustawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.