Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2006 r.
I SA/Wr 1423/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za wrzesień i październik 2003 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) przedsiębiorstwo A Sp. z o.o. wniosło skargę na wskazaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Pod skargą podpisali się: J. I. - Prezes oraz Z. W. -Wiceprezes Zarządu. W świetle art. 57 § 1 i art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - dalej w skrócie p.s.a) do wymogów formalnych skargi należy zaliczyć podpisanie jej przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W przypadku osoby prawnej, działającej przez swoje organy, konieczne jest wykazanie uprawnienia osób podpisujących skargę do reprezentowania tej osoby prawnej - poprzez dostarczenie dokumentu określającego sposób reprezentacji, którym jest wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W wykonaniu zarządzenia Sędziego sprawozdawcy z dnia (...) skarżącą Spółkę wezwano pismem z dnia (...). do usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania braków skargi poprzez uiszczenie należnego wpisu sądowego oraz dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wezwanie zostało doręczone Spółce w dniu (...), a zatem 7-dniowy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął dnia (...), jednakże do chwili obecnej Spółka, mimo uiszczenia wpisu od skargi, nie dostarczyła wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Stosownie do treści art. 58 § 1 p.s.a skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił, jak w sentencji.