Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423287

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 października 2013 r.
I SA/Wr 1371/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą we W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: przywrócić termin.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 2 września 2013 r. - którego odpis doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 września 2013 r. - wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania komplementariusza A Sp. z o.o. spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą we W. (A Sp. z o.o. we W.) w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z 16 września 2013 r. nadanym w urzędzie pocztowym w tym samym dniu pełnomocnik skarżącej doradca podatkowy B. B. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu wskazał, że wykonanie zarządzenia Przewodniczącego w zakreślonym terminie uniemożliwiła mu choroba. Wskazał, że stan jego zdrowia dopiero w dniu sporządzenia pisma umożliwił mu wykonanie zarządzenia.

Do wniosku dołączono zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy od 13 września 2013 r. do 18 września 2013 r. pełnomocnika strony oraz odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego A Sp. z o.o. z siedzibą we W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), w razie uchybienia terminowi sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Jednocześnie z wniesieniem wniosku należy dokonać czynności, dla której określony był termin. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.)

W ocenie Sądu, pełnomocnik skarżącej spółki spełnił przesłanki wynikające z powołanych wyżej przepisów, tzn. wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej złożył w przewidzianym terminie i dopełnił czynności określonej w wezwaniu Sądu. Nadto jak wynika to z okoliczności sprawy uchybił terminowi do uzupełnienia braków skargi bez swojej winy. Przedłożenie określonego w wezwaniu dokumentu, uniemożliwiła bowiem pełnomocnikowi choroba, co zostało uprawdopodobnione zaświadczeniem lekarskim.

Z tych względów, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.