Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2015 r.
I SA/Wr 1319/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.