Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 lutego 2014 r.
I SA/Wr 1277/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) 2011 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku akcyzowego za VII/2009 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.