Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 60499

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) we Wrocławiu
z dnia 6 maja 1998 r.
I SA/Wr 1275/96

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy we W. w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA: B. Hnatiuk (spr.), Sędziowie: A. Grzelak, A. Szczerbiński, Protokolant: E. Seweryn-Duda,

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1998 r. sprawy ze skargi N. Spółka z o.o. w Z. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 maja 1996 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany taryfikacji importowanych towaru

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez N. Spółka z o.o. w Z. działającą przez radcę prawnego M. K., jest decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 maja 1996 r. Nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w L. zawartą w SAD z dnia 2 kwietnia 1996 r. Nr [...] a dotyczącą zmiany taryfikacji towaru sprowadzonego przez Spółkę. W sprawie ustalono, że przedmiotem importu była folia do pakowania lizaków, prawidłowo zaklasyfikowana w czasie odprawy celnej według kodu PCN 3921 90 90 0, ze stawką celną obniżoną 6,6% z racji pochodzenia towarów z kraju Unii Europejskiej. Nie jest możliwe przyjęcie kodu sugerowane przez Spółkę, a to PCN 3920 62 90 0. Na fakturze nr [...] dołączonej do akt określono towar jako laminat z poliestru 12 plus liniowy polietylen 40. W wyniku rewizji celnej stwierdzono folię laminowaną, składającą się z dwóch warstw tworzywa sztucznego z kolorowym nadrukiem i napisem "lizak lodowy", co uniemożliwia zaklasyfikowanie do pozycji 3920. Jako materialnoprawną podstawę rozstrzygająca powołano przepis art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 ze zm.).

W skardze na decyzję ostateczną Spółka N. domagała się jej uchylenia "ze względów formalnych" wraz z decyzją organu I instancji. Zarzuciła, że przedmiotowa folia nie może być uznana za laminowaną. W istocie jest to polietylenowa folia z kolorowym nadrukiem, przykrytym cienką folią z poliestru w celu oddzielenia nadruku od produktu spożywczego. Nie jest zatem folią laminowaną, które są z reguły tworzywami warstwowymi, uzyskanymi w wyniku połączenia w całość od kilku do kilkudziesięciu warstw nośnika, połączonego żywicą syntetyczną. Stąd też klasyfikacja zastosowana przez organy celne jest błędna.

Odpowiadając na skargę organ odwoławczy wnosił o jej oddalenie. Wskazano na treść faktury oraz opinii Państwowego Zakładu Higieny jak również na wyniki oględzin próbki towaru, z których to dowodów wynika, że towar ten jest folią laminowaną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu stanu faktycznego i prawnego sprawy zważył:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737) wprowadziło w załączniku nr 1 taryfę celną, obowiązującą od dnia 1 stycznia 1996 r. Przywóz towarów, dokonany po tej dacie, musi być podporządkowany przepisom powołanego rozporządzenia oraz zasadom wynikającym z załącznika nr 1 stanowiącego taryfę celną. W świetle treści taryfy celnej trzeba stwierdzić, że stanowisko zajęte w sprawie niniejszej przez organy celne w kwestii klasyfikacji towaru przywiezionego z zagranicy przez stronę skarżącą nie może budzić zastrzeżeń.

Przede wszystkim nie sposób zgodzić się z poglądem strony skarżącej co do zakresu pojęciowego określenia "folia laminowana".

Według "Słownika wyrazów obcych" Władysława Kopalińskiego (W. P. Warszawa) pojęcie "folia" odnosi się do cienkich arkuszy metalu lub tworzyw sztucznych. Natomiast "laminat" to wielowarstwowe tworzywo, złożone zazwyczaj z różnych materiałów, produkowane w postaci płyt lub arkuszy. Powołane określenia dają podstawę do stwierdzenia, że bezzasadny jest wywód skargi, jakoby laminat mógł być utworzony jedynie przez połączenie żywicą syntetyczną kilku do kilkudziesięciu warstw. Laminat może bowiem powstać przez połączenie co najmniej dwu warstw różnego rodzaju tworzywa, zaś sposobem połączenia może być również metoda termiczna.

Trzeba zatem przyjąć, że w sprawie niniejszej przedmiotem przywozu był towar w postaci folii laminowanej, składającej się z warstwy poliestru 12 oraz warstwy liniowego polietylenu 40 SL 100 połączonych metodą termiczną. Towar ten określony został jako laminat w fakturze sporządzonej przez sprzedająca firmę włoską. Jako laminat określono go również w ateście wydanym przez Państwowy Zakład Higieny. W tej sytuacji nie istniały podstawy do zastosowania Kodu PCN sugerowanego przez stronę skarżącą, a to 3920 62 90 0. Kod 3920 odnosi się do płyt, arkuszy, błon, folii i pasów, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych i nie laminowanych, nie na podłożu ani też nie połączonych z innym materiałem. Nie może mieć zatem zastosowania do towaru przedmiotowego, niewątpliwie składającego się z dwu połączonych ze sobą z różnego rodzaju warstw tworzywa sztucznego.

Natomiast mieści się ten towar w kodzie PCN 3921, obejmującym pozostałe płyty, arkusze, błony, folie, w tym również - laminowe.

Skoro zatem klasyfikacja towaru dokonana przez organ celny jest prawidłowa, skarga firmy N. Spółka z o.o. w Z. przedstawia się jako bezzasadna, co obligowało Naczelny Sąd Administracyjny do jej oddalenia po myśli przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.