Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889392

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2012 r.
I SA/Wr 1240/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Marek Olejnik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 9 listopada 2012 r. sprawy ze skargi: "A" w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) 2010 r. Nr () w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.