Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2015 r.
I SA/Wr 1196/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wobec spadkobiercy w sprawie ustalenia odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy postanawia z urzędu zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, wyrokiem z dnia 23 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z.O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wobec spadkobiercy w sprawie ustalenia odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy.

W niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym brał również udział uczestnik M.Z.

Na etapie postępowania związanym z wywiedzioną przez skarżącego od ww. wyroku skargą kasacyjną okazało się, że uczestnik postępowania M.Z. zmarł. Wskazany fakt potwierdza uzyskany przez Sąd skrócony odpis aktu zgonu, z którego wynika, że wymieniony zmarł w dniu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3, wedle którego nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Brzmienie powyższego przepisu oznacza, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu. Stosownie zaś do art. 12 p.p.s.a., ilekroć w niniejszej sprawie jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

Z uwagi na śmierć uczestnika postępowania M.Z. oraz fakt, że przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, w sprawie niniejszej wystąpiła przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego.

Dodać przy tym należy, że stosownie do art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, tj. po zgłoszeniu się do sprawy lub wskazaniu następców prawnych zmarłego uczestnika, albo po ustanowieniu kuratora spadku.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.