Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2006 r.
I SA/Wr 1144/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 maja 2006 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej w latach 1996-1998 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, pismem z dnia (...) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W dniu (...) skarżący wniósł o przyznanie mu prawa pomocy. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia (...) tutejszy odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Zarządzeniem przewodniczącego z dnia (...) wezwano skarżącego ponownie do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono skarżącemu w dniu (...) Termin do uiszczenia wpisu upływał skarżącemu z dniem (...) Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie powołanego przepisu, orzekł jak w sentencji.