Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2005 r.
I SA/Wr 1130/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marta Semiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

B. M. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. na wyżej oznaczoną decyzję. Pismem z dnia (...) - doręczonym stronie w dniu (...) - wezwano skarżącą o uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100,00 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W dniu (...) skarżąca złożyła na urzędowym formularzu "PPF" wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W następstwie złożonego wniosku, pismem z dnia (...) - doręczonym w dniu (...) - wezwano stronę do jego uzupełnienia, poprzez złożenie dokumentów, w celu oceny jej stanu majątkowego i możliwości płatniczych. Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie złożyła dokumentów, o które ją wzywano, lecz w dniu (...). wniosła o cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. - skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże - co do zasady - sąd. Cofnięcie skargi podlega jednak kontroli sądu administracyjnego w zakresie dopuszczalności tej czynności procesowej. W przedmiotowej sprawie wniosek strony skarżącej należy uznać za niedopuszczalny, albowiem nie może być on rozpatrzony do czasu uiszczenia wpisu sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 10 czerwca 1987 r., sygn. akt SA/Gd 537/87). Wynika to z treści art. 220 § 1 u.p.s.a., który wskazuje, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a nie opłacenie skargi powoduje jej odrzucenie na podstawie art. 220 § 3 u.p.s.a.

Wobec powyższego, w związku z uznaniem wniosku skarżącej o cofnięcie skargi jako niedopuszczalnego i nie wniesieniem przez nią wpisu sądowego, skargę należało odrzucić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.