Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 marca 2005 r.
I SA/Wr 112/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Ryszard Pęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za kwiecień 2001 r. na poczet zaległości podatkowej w tym podatku za grudzień 2001 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) r. doręczono skarżącemu-T. K.- w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie opłaty sądowej. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 u.p.s.a.- w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń i w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu (...) r. z powodu nieobecności adresata awizowano przesyłkę zawierającą wezwanie Sądu, i pozostawiono ją w placówce pocztowej, o czym zawiadomiono adresata. Dlatego też doręczenie wezwania jakie nastąpiło w dniu (...) r. należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 220 § 1 u.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.