Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2007 r.
I SA/Wr 1092/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 15 lipca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu niewpłaconej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2001 r. postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie, k.k. działając przez pełnomocnika w osobie M.K. w skardze na oznaczoną w sentencji decyzję, wniosła o wstrzymanie jej wykonania. W piśmie zawierającym skargę brak jest wskazania jakichkolwiek okoliczności uzasadniających zasadność powyższego wniosku. W przedmiocie założonego wniosku nie wypowiedział się Dyrektora Izby Skarbowej we W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Podstawę do rozpoznania wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji stanowi art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) (dalej p.p.s.a.), Na mocy tego przepisu Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu, który jest przedmiotem wniesionej skargi, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonych decyzji unormowana cytowanym przepisem dotyczy tylko takich sytuacji, w których decyzja organu administracyjnego nakłada na stronę określone obowiązki i kiedy wykonanie tej decyzji może spowodować wystąpienie po stronie skarżącego znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Zasługuje w pełni na aprobatę pogląd wskazujący, że wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej nie opiera się w pełni na zasadzie skargowości (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r., II OZ 155/05 - Orzecz w sprawach Samorządowych 2005 nr 3 poz. 72). Jego konstrukcja tylko częściowo oparta jest na tej zasadzie, albowiem decyduje o tym przede wszystkim treść art. 134 § 1 p.p.s.a., który stanowi, iż sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Dlatego nie można kategorycznie twierdzić, iż w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zawsze i w pełni obowiązuje zasada wyłączająca działanie Sądu z urzędu. Znajduje to wyraz w sytuacjach kiedy z zaskarżonego aktu wynika oczywista szkoda lub trudne do odwrócenia skutki.

Przy czym nie można jednak wykluczyć zupełnie obowiązywania zasady kontradyktoryjności w postępowaniu z wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, bowiem przede wszystkim na stronie spoczywa ciężar wykazania okoliczności, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2006 r., II OZ 408/06 - nie publ.).

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji przez Sąd zależy od spełnienia istnienia przesłanek niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod tymi pojęciami, ocena więc wystąpienia tych przesłanek za każdym razem należy do Sądu. Ocena ta jest swobodna, ale nie dowolna. Dlatego Sąd rozpoznając wniosek o udzielenie ochrony tymczasowej ma obowiązek za każdym razem wskazać podstawę uwzględnienia bądź odmowy uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu, w rozpatrywanej sprawie zaistniały okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Pomimo braku wskazania przez skarżącą okoliczności uzasadniających jej wniosek w samej skardze, Sąd dysponował wystarczającymi dla jego rozpoznania dowodami zawartymi w aktach sprawy, a zgromadzonymi w postępowaniu dotyczącym przyznania prawa pomocy.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że wykonanie decyzji w przedmiotowej sytuacji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków. W związku z powyższym - mając na uwadze wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie 286.890,00 zł i odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu niewpłaconej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za maj 2001 r. w kwocie 71.627,10 zł określonych decyzją będącą przedmiotem zaskarżenia i prawdopodobieństwo wywołania negatywnych skutków w sytuacji ekonomicznej podatnika będącego osobą fizyczną, którego jedynym dochodem jest emerytura rolnicza (631,18 zł) oraz biorąc pod uwagę fakt, że skarżąca jest zobowiązana do opłacania alimentów na rzecz syna a także okoliczność, że posiadane przez skarżącą nieruchomości zostały zajęte przez organy podatkowe - Sąd uznał, że w stanie faktycznym zaistniały przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 15 lipca 2005 r. Nr (...).

W związku z tym, działając w oparciu o przepis art. 61 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.