Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
I SA/Wr 1092/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Koźlik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia doradcy podatkowego w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (--) (--) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. i odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu niewypłaconej w terminie zaliczki postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego uzasadniając, że jej jedynym źródłem utrzymania jest emerytura rolnicza w wysokości 775,64 zł netto, z której potrącane są alimenty na studiującego syna w wysokości 457,49 zł. Nie posiada żadnego majątku ruchomego, natomiast nieruchomość rolna została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, zarówno administracyjnym, jak i sądowym. Strona wskazała, że od 16 czerwca br. pozostaje w stanie pooperacyjnym, obecnie nie może się poruszać i wymaga długiej rekonwalescencji. Dodała, że nie stać jej na opłacenie kosztów sądowych i doradcy podatkowego, co może skutkować niemożnością udziału w postępowaniu kasacyjnym.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, ze skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, posiada udział w domu o powierzchni 100 m2 i w nieruchomości rolnej przyzagrodowej (35/36) oraz łąki (1,15 ha i 2/3 z 1,58 ha). W jej posiadaniu są też pomieszczenia gospodarcze (udział 35/36). Dysponuje akcjami w A w B. - spółce będącej w upadłości i wierzytelnościami o wartości 3.767.145,00 (nie podano waluty), które są nieściągalne. Wnioskodawczyni, poza emeryturą rolniczą uzyskuje również dochód z tytułu dzierżawy udziałów w gospodarstwie rolnym w wysokości 100 zł, jako kompensatę długu. Do wniosku o przyznanie prawa pomocy załączona została karta informacyjna z ZOZ i decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. o wysokości emerytury rolniczej.

Na wezwanie Sądu wnioskodawczyni przedłożyła deklaracje VAT-7 jej męża za miesiące od stycznia do czerwca 2008 r., postanowienie o wpisaniu skarżącej do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, postanowienie komornika z dnia (--) o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, odpisy z ksiąg wieczystych z dnia 25 czerwca 2003 r., zawiadomienie o zajęciu świadczenia emerytalnego z dnia 8 października 2003 r., akt notarialny z dnia (--) ustanawiający hipotekę, postanowienie komornika z dnia 18 maja 2006 r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, kopię faktury VAT z dnia (--) na kwotę 2.001 zł za sporządzenie skargi kasacyjnej w sprawie podatkowej, polisę ubezpieczeniową, decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na kwotę 55 zł, dowody opłat, wyciąg z rachunku bankowego, decyzję o waloryzacji wojskowej renty inwalidzkiej męża skarżącej, która wynosi netto 1.704,45 zł, oraz jego zeznania podatkowe za 2007 r. o wysokości dochodu z tytułu renty i prowadzonej działalności gospodarczej, a także zeznanie za ten sam rok wnioskodawczyni. Dodatkowo skarżąca wskazała, że postanowienia komornika dotyczyły postępowań egzekucyjnych w stosunku do jej dłużników. Co do jednego z dłużników strona nie miała środków finansowych na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Poinformowała, że przed dniem 13 maja 2008 r. nie posiadała rachunku bankowego, który został założony ze względu na konieczność uzyskania środków (darowizn) na poddanie się operacji wraz z kosztami rehabilitacji. Strona podała, że pod jej adresem zamieszkania zameldowany jest również jej studiujący syn i mąż, M. K. Postanowieniem Sądu Rejonowego w O. zasądzone zostały od strony na rzecz syna alimenty, które są potrącane z emerytury. Wnioskodawczyni podała, że jej stałe miesięczne wydatki w ostatnich miesiącach to: 151, 79 zł za energię elektryczną za okres od marca do sierpnia 2008 r., 24,78 zł kwartalnie za wywóz nieczystości, 55 zł podatku od nieruchomości za 2008 r., 302 zł rocznej składki obowiązkowego ubezpieczenia. Na żywność, lekarstwa, środki higieny i inne potrzeby strona wydatkuje miesięcznie około 200 zł. Ponadto wskazała, że jej mąż z prowadzonej działalności gospodarczej do czerwca 2008 r. uzyskał przychód w wysokości 11.660 zł i dochód - 5.143,69 zł oraz że nie posiada żadnego majątku ruchomego ani nieruchomości. Strona oświadczyła, że nie korzysta z Pomocy Społecznej ani żadnych innych form wsparcia państwowego.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia doradcy podatkowego, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Zdaniem Sądu natomiast strona nie wykazała powyższej okoliczności. Po pierwsze należy wskazać, że przedłożone dokumenty, wydane w postępowaniach egzekucyjnych i potwierdzające obciążenia hipoteczne pochodzą z okresu sprzed 1-7 lat. Nie mogą zatem potwierdzać aktualnych możliwości płatniczych wnioskodawczyni. Poza tym, strona wprawdzie uzyskuje niewysoką emeryturę rolniczą, jednakże jej mąż ma dochód nie tylko z renty wojskowej, ale również z prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje fakt, że małżonkowie zamieszkują pod innymi adresami (chociaż nie wynika to z akt sprawy), bo niezależnie od tego faktu, jak również niezależnie od ustroju majątkowego - w oparciu o art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - mają obowiązek wzajemnego wspierania się i udzielania sobie pomocy, także w przypadku ponoszenia kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie jednego z nich. Stwierdzić też należało, że skarżąca nie przedłożyła żadnego dokumentu potwierdzającego obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem decyzji ZUS, na której zaznaczyła jedynie wysokość potrącenia z tytułu na ubezpieczenia zdrowotne lub z innego tytułu. Dodatkowo strona sama poddała w wątpliwość swoją rzeczywistą sytuację finansową przedkładając fakturę za sporządzenie skargi kasacyjnej, na kwotę ponad 2.000 zł Z tego faktu można bowiem wywieść, że posiada inne źródła dochodu, których nie ujawniła we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Końcowo zwrócić należy uwagę, że w niniejszej sprawie został już raz rozpoznany wniosek o przyznanie prawa pomocy datowany na dzień 17 lutego 2006 r., w którym strona podała stan faktyczny nieodbiegający od przedstawionego w rozpoznawanym wniosku. Sąd odmówił przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie, następnie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. W dniu 27 października 2007 r. w kasie tutejszego sądu uiszczono kwotę 2.869 zł tytułem wpisu od skargi. Okoliczność ta nie podlegałaby ocenie w sytuacji, gdyby fakty, które zdaniem strony skarżącej uzasadniały przyznanie prawa pomocy zarówno we wniosku z 2006 r., jak i we wniosku obecnie rozpatrywanym, znacznie się różniły, wynikałoby z nich, że sytuacja majątkowa i finansowa uległa pogorszeniu. Tymczasem strona nadal posiada takie same nieruchomości, emeryturę rolniczą, studiującego syna, którego finansuje wraz z mężem, nieściągalne wierzytelności. Mimo to była w stanie uiścić wpis od skargi, a obecnie opłacić profesjonalnego pełnomocnika za sporządzenie skargi kasacyjnej.

Pozostawanie natomiast Sądu w wątpliwości co do rzeczywistych możliwości płatniczych wnioskodawczyni uzasadnia odmowę przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.