Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 sierpnia 2007 r.
I SA/Wr 1091/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w J. G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego umocowującego do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. Wyznaczony termin upływał z dniem (...), jednakże dotychczas nie uzupełniono braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 3 i art. 37 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej p.p.s.a (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pełnomocnik strony obowiązany jest wraz ze skargą złożyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia (art. 49 p.p.s.a.), a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (58 § 1 pkt 3 i § 3).

Pełnomocnik skarżącego, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie uzupełnił w zakreślonym terminie braku formalnego skargi i z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzekł jak w sentencji.