Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 marca 2005 r.
I SA/Wr 109/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia (...). Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za marzec, kwiecień i maj 2004 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w dniu (...) r. doręczono, pod nieobecność A. S., dorosłemu domownikowi skarżącego - E. S. - wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braku formalnego skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wyznaczony termin upływał w dniu (...) r. A. S. dotychczas nie uzupełnił powyższego braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Z akt sprawy wynika, iż przesyłkę zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego odebrał dorosły domownik strony skarżącej i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło (...), należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 215 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Nie określenie wartość przedmiotu sprawy wymaganej przez art. 215 § 1 powołanej ustawy stanowi brak formalny skargi i podlega usunięciu na podstawie art. 49 ustawy procesowej.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd. Strona skarżąca dotychczas nie uzupełniła braku formalnego skargi poprzez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia, chociaż z akt sprawy wynika, iż stosowne wezwanie skutecznie doręczono jej w dniu (...) r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.