Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664885

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2013 r.
I SA/Wr 1084/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu - Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. z/s w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2010 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Spółka, prowadząca działalność w branży gier losowych i zakładów wzajemnych, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniając, że obecnie nie posiada żadnych środków finansowych, które pozwoliłyby te koszty pokryć. Decyzjami administracyjnymi została pozbawiona całego majątku - zamknięte zostały salony gier, a znajdujące się w nich automaty w całości, razem z gotówką, zostały zabezpieczone. Bilans Spółki wykazuje wyłącznie stratę.

Zgodnie z oświadczeniem o majątku i dochodach, wysokość kapitału zakładowego lub Spółki wynosi 4.000.000 zł, wartość środków trwałych - 5.841.741,70 zł, a wysokość straty za ostatni rok obrotowy (2012) - 4.341.561,56 zł. Stan kont na dwóch rachunkach bankowych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wynosił 102,13 zł i 65 zł. Strona dodała, że posiada nieruchomość o podanym numerze księgi wieczystej, która obciążona jest hipoteką na kwotę 1.200.000 zł.

Z dokumentów złożonych na wezwanie, skierowane na podstawie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) wynika, że za 2012 r. Spółka uzyskała przychody netto w kwocie 209.445.238,25 zł, zaś do czerwca 2013 r. wartość ta wyniosła 48.698.130,12 zł i odnotowana została strata w kwocie 3.600.963,04 zł. Strona uzyskuje przychody, poza branżą gier losowych, także ze sprzedaży walut w kantorze i z najmu lokali. Spółka ma liczne niezapłacone zobowiązania o charakterze prywatnoprawnym, jaki i publiczne. Zobowiązania w podatku od gier są egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym przez zajęcie rachunków bankowych i automatów do gier.

Pomimo wezwania, strona nie przedłożyła wydruków historii posiadanych rachunków bankowych.

Jako znane z urzędu wskazać należy, że Spółka na dzień wydania niniejszego postanowienia zobligowana jest do uiszczenia wpisów od skarg w trzydziestu trzech sprawach o sygn. I SA/Wr 1084-1116/13, w łącznej wysokości 35.744 zł.

Przedstawione przez stronę dane nie dają podstaw do uwzględnienia żądania wniosku.

Podstawą prawną jego rozpoznania są przepisy art. 245 § 3 i art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Zgodnie z ich brzmieniem, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, a więc w zakresie częściowym, w przypadku osób prawnych może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W świetle przytoczonej wyżej regulacji, ocena możliwości płatniczych w przypadku osób prawnych sprowadza się tylko i wyłącznie do ustalenia, czy strona dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na opłacenie kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Brak tutaj dodatkowych obwarowań, które występują w regulacjach dotyczących przyznania prawa pomocy osobom fizycznym i nakazują uwzględnienie na rzecz wnioskodawcy tych środków, które muszą pozostać do jego dyspozycji na niezbędne utrzymanie własnej i rodziny. Pomimo braku takich regulacji w stosunku osób prawnych, w rzeczywistości należy uwzględnić zakres i cel działalności wnioskodawcy, a także wpływ poniesienia kosztów sądowych na płynność finansową i możliwość prowadzenia dalszej działalności.

Zdaniem rozpoznającego niniejszy wniosek referendarza sądowego, konieczność opłacenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie, nawet przy uwzględnieniu tego obowiązku jednocześnie w trzydziestu trzech sprawach, nie wpłynie znacząco na działalność strony skarżącej. Przy czym wyjaśnić trzeba, że dla oceny możliwość płatniczych wnioskodawcy istotna jest tutaj kwota wpisów od skarg, gdyż w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest to zwykle najwyższy koszt sądowy. Tym samym uzasadnione jest przyjęcie ich kwoty (to jest łącznej kwoty wszystkich wpisów we wszystkich sprawach, które toczą się jednocześnie, czyli 35.744 zł) za punkt odniesienia dla oceny możliwości płatniczych strony skarżącej.

Należy zatem zwrócić uwagę, że zgodnie ze złożoną dokumentacją, strona w 2012 r. osiągnęła przychód ze sprzedaży netto w wysokości ponad 209.000.000 zł, ponosząc stratę, która nie wynosiła nawet 2% wartości przychodu. W 2013 r. wysokość przychodów faktycznie uległa znacznemu obniżeniu, a wartość procentowa straty wzrosła, jednak okoliczność ta nie zmienia oceny zdolności płatniczych strony, gdyż kwoty przychodów są nadal wysokie, a fakt odnotowania straty lub niskiego dochodu jest tylko skutkiem ponoszenia wysokich kosztów uzyskania przychodów i świadczy jednocześnie o tym, że Spółka dysponuje środkami na ponoszenie tych kosztów.

Nie można uwzględnić argumentacji strony wskazującej na brak możliwości płatniczych z uwagi na zajęcie całego majątku przez organy egzekucyjne. Z dokumentów, które zostały przedłożone wynika, że w postępowaniu egzekucyjnym zobowiązania podatkowe egzekwowane poprzez zajęcie rachunków bankowych i automatów do gier. Nie można jednak dokonać oceny, czy z rachunków ściągane są wszystkie wpływy Spółki, gdyż nie nadesłano wydruków ich historii za maj, czerwiec i lipiec 2013 r. Jeśli zaś chodzi o liczne zobowiązania prywatnoprawne - to pamiętać należy, że koszty sądowe są formą daniny publicznej, a zatem w regulowaniu należności mają charakter priorytetowy wobec zobowiązań o charakterze prywatnoprawnym.

Poza tym zwrócić należy uwagę, że Spółka uzyskuje przychody nie tylko z prowadzenia salonów gier, ale także ze sprzedaży walut w kantorze i z wynajmu lokali.

Końcowo, odnośnie nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o podanym numerze, wymienionej przez stronę na urzędowym formularzu wniosku, oraz okoliczności obciążenia jej hipoteką o wartości 1.200.000 zł, to zgodnie z zapisami księgi wieczystej, nieruchomość stanowi grunty orne i została sprzedana na rzecz osoby fizycznej w lipcu 2013 r., gdy wniosek o przyznanie prawa pomocy jest datowany na 15 lipca 2013 r. Okoliczność ta zatem nie miała wpływu na stan majątkowy strony ubiegającej się o prawo pomocy. Zaznaczyć wypada, że hipoteka zabezpieczała zobowiązania wobec Skarbu Państwa, zatem środki ze sprzedaży nieruchomości nie mogły zostać uwzględnione jako źródło pokrycia kosztów sądowych.

Powyższe nie zmienia jednak oceny referendarza sądowego, że strona nie wykazała okoliczności uzasadniających zwolnienie jej od kosztów sądowych. Wobec tego, na podstawie art. 245 § 3, art. 246 § 2 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.