Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2005 r.
I SA/Wr 1071/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA -Mirosława Rozbicka- Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie (...) z dnia (...) Nr (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

I SA/Wr 1071/05

Uzasadnienie:

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. na postępowanie organu egzekucyjnego nie precyzując jakiego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej ona dotyczy. W związku z tym skarżący wezwany został do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie opłaty sądowej, wskazanie numeru i daty zaskarżonego postanowienia, oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Odpis powyższego wezwania doręczono stronie w dniu (...) Do chwili obecnej skarżący nie uiścił należnej opłaty sądowej oraz nie uzupełnił wskazanych w wezwaniu pozostałych braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 p.p.s.a skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym a nadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie wskazanych w przytoczonym przepisie wymogów formalnych skargi wywołuje podobne konsekwencje prawne tj. odrzucenie skargi o czym stanowi przepis art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji