Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664905

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2013 r.
I SA/Wr 1065/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2009 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny G. S. (dalej jako: pełnomocnik) wniósł w imieniu A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. (dalej jako: skarżąca) skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) kwietnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2009 r.

Do skargi załączył dokument pełnomocnictwa z dnia (...) maja 2010 r., podpisany przez C. W. (członka Zarządu skarżącej) oraz J. M., legitymującego się pieczęcią pod tytułem "Główny księgowy. Prokurent".

Wraz z pełnomocnictwem został złożony odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia (...) listopada 2012 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 27 czerwca 2013 r. pełnomocnik został wezwany do przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa procesowego, udzielonego zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w odpisie aktualnym z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź przedłożenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa procesowego z dnia (...) maja 2010 r.

Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 5 lipca 2013 r. (k. (...) akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na to, że jej braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: z 2012 r., Dz. U. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma sądowego a ponadto zawierać inne, wskazane w ustawie, elementy. Jest ona zatem kwalifikowanym typem pisma sądowego.

Wspomniane wymagania zostały określone w art. 46 p.p.s.a., którego § 3 stanowi, że do pisma sądowego należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi je pełnomocnik, który przedtem nie był umocowany w sprawie. Należy przy tym wskazać na regulację art. 37 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którą, pełnomocnik zobowiązany jest do dołączenia do akt sprawy pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub jego wierzytelnego odpisu już przy pierwszej czynności przed sądem. Wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania strony nie będącej osobą fizyczną, załączony powinien być także dokument wykazujący umocowanie jej organów do działania na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., niezachowanie któregokolwiek z wymienionych w art. 46 p.p.s.a. warunków formalnych pisma skutkuje brakiem możliwości nadania mu prawidłowego biegu. W takim przypadku przewodniczący wzywa stronę o uzupełnienie pisma lub jego poprawienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania, albo z innym skutkiem, przewidzianym przez ustawę dla kwalifikowanych pism procesowych. Skutek taki przewiduje art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., w myśl którego sąd odrzuca skargę, jeżeli jej braki formalne nie zostały uzupełnione lub poprawione.

Na podstawie art. 83 § 1 p.p.s.a., terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. I tak zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, przy czym jeżeli jego początkiem jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wobec doręczenia w dniu 5 lipca 2013 r. wezwania do uzupełnienia braków skargi wyznaczony termin upłynął w dniu 12 lipca 2013 r. (piątek). W tak zakreślonym terminie pełnomocnik nie uzupełnił braków skargi.

Wobec czego, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.