Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1423281

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 października 2013 r.
I SA/Wr 1047/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2010 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 sierpnia 2013 r. profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu, który podpisał skargę na wyżej oznaczoną decyzję, adresowaną do A.Z., doręczono wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania braku formalnego skargi poprzez przedłożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony, pod rygorem odrzucenia skargi.

W związku z nieprzedłożeniem wymaganego pełnomocnictwa, Sąd pismem doręczonym dorosłemu domownikowi skarżącego w dniu 26 września 2013 r. wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie zareagowała na to wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga czynić powinna zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Każde pismo strony winno nadto zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników (art. 46 § 1 ustawy procesowej). Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa (art. 46 § 3 tej samej ustawy).

W sprawie, po stwierdzeniu braku pełnomocnictwa, które nie zostały uzupełnione na wezwanie Sądu i ujawnieniu wtórnego innego braku skargi, a mianowicie braku podpisu strony pod skargą, Sąd wezwał skarżącego - jako osobę uprawnioną do osobistego sporządzenia i wniesienia skargi - do jej podpisania (art. 46 § 1 pkt 4) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z jednoczesnym pouczeniem o procesowych skutkach wynikających z nie uzupełnienia braku formalnego skargi.

Wedle art. 72 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Z akt sprawy wynika, iż przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi odebrał dorosły domownik A.Z. i dlatego doręczenie wezwania, jakie nastąpiło w dniu 26 września 2013 r., należy uznać za skuteczne wobec skarżącego.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 § 1 i 2 tej ustawy procesowej terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110 -115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Po myśli przepisu art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem termin do uzupełnienia braku formalnego środka zaskarżenia rozpoczynał w sprawie bieg w dniu 27 września 2013 r. i kończył się z upływem dnia 3 października 2013 r.

Strona skarżąca nie uzupełniła wyżej wskazanego braku formalnego.

Powyższe okoliczności obligowały Sąd do stwierdzenia, że pomimo wszczętej procedury przewidzianej w art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mającej na celu sanowanie braku formalnego skargi, nadal pozostaje ona dotknięta tego rodzaju brakiem, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami ad-ministracyjnymi Sąd postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono, w wyznaczonym terminie, jej braków formalnych.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.