Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 października 2005 r.
I SA/Wr 1033/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego W. -K. z dnia (...) nr (...) dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji podatkowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej we W. po rozpatrzeniu zażalenia M. M. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-K. z dnia (...) nr (...) dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku złożenia przez syndyka zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług, obowiązku składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania faktur, odmówił zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji. Wyżej wymieniona decyzja, jak wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru, została doręczona dorosłemu domownikowi w dniu (...) pod wskazany przez stronę adres. Strona złożyła na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. skargę w dniu (...), co wynika z dołączonego przez stronę potwierdzenia nadania przesyłki poleconej nr (...). W piśmie złożonym w dniu (...) strona oświadczyła, iż zaskarżoną decyzję otrzymała w dniu (...), czego potwierdzeniem jest ręczna adnotacja strony na kopercie przesyłki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.s.a. - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Istotne zatem dla przedmiotowej sprawy jest ustalenie, czy skarżący złożył skargę w tym terminie i w jakim dniu zostało mu skutecznie doręczone rozstrzygnięcie. Z akt sprawy wynika, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) nr (...) została doręczona w dniu (...) w tzw. trybie zastępczym zgodnie z art. 72 p.s.a., który przewiduje doręczenie korespondencji dorosłemu domownikowi, jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu. W tej sytuacji doręczenie zastępcze opiera się na domniemaniu, że pismo dotarło do rąk adresata i że doręczenie w ten sposób, zostało dokonane prawidłowo.

Termin do wniesienia skargi od tego orzeczenia rozpoczynał bieg w dniu (...) i upłynął w dniu (...). Tymczasem skarga została wniesiona w dniu (...), a zatem dwa dni po upływie ustawowo zakreślonego terminu.

Z tych względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.