Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2005 r.
I SA/Wr 1031/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Dagmara Dominik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. i J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2005 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) J. i J. Ja. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargę na wyżej oznaczoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Pismem z dnia (...) strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi oraz określenie naruszenia prawa, bądź interesu prawnego w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze pismo zostało doręczone stronie w dniu (...). W odpowiedzi na to wezwanie, w dniu (...) strona skarżąca złożyła pismo, którym nie uzupełniła braków formalnych skargi. W piśmie tym oświadczyła, że w wezwaniu sądu nie ma podanej daty pisma, o które chodzi i że prosi o zwrot nie podpisanych pism.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym i zawierać m.in. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, a także zgodnie z art. 46 § 1 p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W piśmie sądu z dnia (...). "Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi" wyraźnie wskazano, iż wezwanie dotyczy skargi na decyzję, której numer został podany, zatem powoływanie się strony na niewiedzę w zakresie braku daty pisma, które strona skarżąca miała obowiązek uzupełnić, nie może być uwzględniona.

Wobec powyższego, z uwagi na to, iż strona nie podpisała skargi i nie określiła naruszenia prawa lub interesu prawnego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.s.a

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.